Generelle betingelser

Generelle betingelser

Disse betingelser er gældende fra 1. marts 2021 og nye betingelser offentliggøres på Footballtravel.dk.

Definitioner

Pakkerejse

Pakkerejser er omfattet af Lov om Pakkerejser nr. 472 af 30. juni 1993. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af nedenstående elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller inkluderer en overnatning:

  • Transport
  • Indkvartering
  • Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte tilknyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen

Aftalens parter

“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Footballtravel.dk afgiver en bekræftelse om køb og levering af bestemte varer.

“Rejsende” anvendes om den fysiske person, som deltager i pakkerejsen.

“Footballtravel.dk” er en afdeling af Football Travel ApS og anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

I tilfælde af at en kamp bliver flyttet

Kampgaranti
Som udgangspunkt bliver de fleste kampe spillet enten lørdag eller søndag.
Kampene kan dog blive rykket til enten fredag, mandag eller en helt anden weekend op til 3 uger før først antaget.
Hos Footballtravel.dk tilbyder vi kampgaranti. For dig som kunde betyder det, at selvom en kamp skulle blive flyttet,
er du sikker på at komme til at få oplevelsen.

Kampen bliver flyttet til fredag:
– Bliver en kamp flyttet til fredag, og har I købt rejsen med fly, så finder vi en flyvning til jer tidligere på dagen, så I kan nå at se kampen.
Hvis det ikke er muligt for os at finde en flyvning tidligere på dagen, ændres afrejse til torsdag.

Kampen bliver flyttet til mandag:
– Bliver en kamp flyttet til mandag, og har I købt rejsen med fly, forlænger vi jeres ophold med en ekstra overnatning og ændrer jeres fly, så I tager hjem tirsdag.
Har I købt rejsen med hotel, forlænger vi jeres hotelophold med en nat.

Kampen bliver flyttet til en anden weekend eller midtuge kamp:
– Bliver en kamp flyttet til en anden weekend, rykker vi rejsen til den pågældende weekend, så det passer.

Gebyr:
Footballtravel.dk tager et administrationsgebyr på 500 kr. per person for ændringen.

Aftalens indgåelse

Ved køb på Footballtravel.dk’s hjemmeside anses indbetaling af rejsens pris som værende accept af aftalen som beskrevet umiddelbart før med betaling samt af disse betingelser.

Betaling

Hele rejsens pris betales online med Dankort eller kreditkort ved bestilling.

De kontooplysninger du indtaster ved køb af rejser og/eller tillægsydelser bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart rejsen er bestilt hos Footballtravel.dk.

Rejsebevis og billetlevering

Umiddelbart efter betaling på Footballtravel.dk’s hjemmeside fremsendes e-mail med ordrebekræftelse med oplysninger om den købte pakkerejse. Desuden fremsendes e-mail med rejsebevis, der fungerer som voucher for hotel og evt. fly. Medmindre andet fremgår af rejsebestillingen og rejsebeviset fremsendes fodboldbilletter til Køber senest 14 dage før kampdatoen.

Prisændringer

Alle oplyste priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer løbende.

Der tages forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Endvidere tages der forbehold for prisændringer forårsaget af transport­omkost­ninger, herunder brændstofpriser skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter valutakurser, som er anvendt ved beregning af priser andre ændringer som er uden for vor indflydelse. Eventuelle prisændringer vil blive meddelt Køber senest 20 dage før afrejse.

Fortrydelsesret og afbestilling

Sport- & kultur-pakkerejser kan hverken ændres eller annulleres efter bestilling

Vær også opmærksom på, at ved sportsbegivenheder, teater, koncerter eller anden særlig begivenhed, kan Footballtravel.dk ikke gøres ansvarlig for aflysning/ flytning af Event. Ekstra omkostninger i forbindelse med flyttet event vil blive pålagt den rejsende. Såfremt planlagte kampe flyttes til en anden dato/tidspunkt, enten på grund af TV-dækning, Cup-runde eller andre årsager, vil fodboldpakke (billet samt hotel) følge ny kampdato/tidspunkt. Footballtravel.dk kan ikke gøres ansvarlig for ekstra udgifter i forbindelse med flytning af den oprindelige fodboldpakke. Det anbefales at man holder sig opdateret på klubbernes hjemmesider omkring eventuelle kampændringer.

Det er ikke muligt at afbestille rejser som følge af rejserestriktioner, så længe det er en mulighed at rejse ind i landet.

Den rejsendes ansvar og pligter

I tilfælde af den rejsendes forsømmelser

Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejseledere eller transportfirmaers personale i forbindelse med en rejses gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter.

Rejsedeltageren er forpligtet til:

  • at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler etc.
  • at afholde alle omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler etc.
  • at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.

Forsømmer en rejsedeltager i væsentlig grad disse forpligtelser, forbeholdes ret til at udelukke den pågældende fra forsat deltagelse i rejsen, respektive forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Footballtravel.dk er i så fald berettiget til at tilgoderegne sig den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen bekostning uden erstatningspligt for Footballtravel.dk.

De rejsendes navne

Det er ligeledes Købers pligt før afrejse at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check ind til flyet. Footballtravel.dk påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Pas, visum og vaccinationer

Den rejsende har ansvar for at have gyldigt pas, visum og vaccinationer hvis påkrævet. Kræves visum og/eller vaccinationer for danske statsborgere, vil dette fremgå af vort tilbud eller i vor bekræftelse. Ikke-danske statsborgere bør af praktiske grunde, inden bestilling gives, søge oplysning om de krav, der stilles for deres lands borgere for indrejse i det pågældende rejseland.

Vær opmærksom på, at alle oplysninger vedrørende pas, visa og lign. som gives af Footballtravel.dk gælder for rejsende med dansk pas.

Footballtravel.dk’s ansvar

Footballtravel.dk’s ansvar er begrænset til de beløb vore underleverandører, der benyttes på den pågældende rejse, kan begrænse deres ansvar til, i henhold til de internationale konventioner:

  • ved flytransport: Warszawa konventionen
  • ved søtransport: Athen konventionen
  • ved togtransport: (COTIF/CIF) konventionen om internationale jernbanebefordringer.

Ansvar ved force majeure

Footballtravel.dk er fritaget for ansvar ved mangler og/eller skader, der rammer en deltager, forårsaget af katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter, eller på grund af deltagerens egen forsømmelighed. Endvidere er Footballtravel.dk fritaget for ansvar, ved aflysning af rejsen eller ved manglende opfyldelse af aftalte vilkår, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tredjemand, som vi, eller nogen vi er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have indgået eller afbødet.

Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke når mit fly?

Når du rejser, er det dit eget ansvar at nå din flyafgang.  Skulle du ikke nå dit fly, skal du derfor selv stå for at købe nye flybilletter.
Såfremt du ikke når dit fly grundet langsom check-in, ekstra sikkerhedstjek eller lignende, kan du muligvis få beløbet tilbage for dine erstatsningsbilletter.
Hvem du skal klage til, afhænger af, hvor det er problemet er opstået.
Hvis problemet er sket ved check-in eller oppe ved gaten, er det flyselskabet eller handlingselskabet, du skal klage til.
Hvis det er sket i sikkerheds check-in, skal du klage til lufthavnen.

Reklamationer

Ved mangler, eller forsinkelser

Hvis manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Footballtravel.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Footballtravel.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte rejser, og Køber opnår kun de garantier, som leverandører udsteder over for Køber.

Har du været uheldig under din rejse og ønsker at indgive en reklamation bedes denne sendes pr. post til vores adresse (modtages ikke pr. e-mail).

Forbehold for udsolgt, ændringer samt fejl på website

Footballtravel.dk forbeholder sig retten til at annullere ordrer op til 72 timer efter køb, hvis en booking er lavet i tidsrummet mellem fredag kl. 12 og søndag kl. 23:59. I hverdage gælder det at en booking kan annulleres op til 48 timer efter køb.
Booking kan kun annulleres af Footballtravel.dk, såfremt det sker på baggrund af, at pakken er udsolgt.

Footballtravel.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt og eget ansvar, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Footballtravel.dk forbeholder sig retten til at annullere ordrer, såfremt der har været fejl på website. Fejl kan eksempelvis være i pris, pakkens elementer, antal billetter, mv.

Information på andre websites

Footballtravel.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Footballtravel.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Footballtravel.dk.

Afbestillingsforsikring

Samtidig med bestilling af rejsen kan der tegnes en afbestillingsforsikring, som dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, såfremt afbestillingen er forårsaget af akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende, dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre. Det forudsættes, at der efterfølgende indenfor rimelig tid fremsendes behørig dokumentation i form af lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen træder tillige i kraft, hvis det dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Det forsikrede beløb vil blive refunderet med fradrag af udgiften til afbestillingsforsikringen.

I øvrigt henvises til forsikringsbetingelser på www.gouda.dk.

Rejseforsikring

Den offentlige sygesikring dækker ikke på rejser uden for EU/EØS samt på forretningsrejser generelt. Det anbefales at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker behandling i tilfælde af sygdom og evt. hjemtransport.

Værneting/Lovvalg

Et hvert krav mod Footballtravel.dk skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.